ವಿಶಾಲ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ನೌಕರರ ಗೃಹ ನಿರ್ಮಾಣ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ ನಿ.

(ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಸಹಕಾರ ಕಾಯ್ದೆಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದೆ)

Vishala Karnataka Government & Private Employees Housing Co-operative Society Ltd

(Karnataka Government Co-Operative Societies Act)

080-43756119 / 088611 88119

CONTACTADDRESS

Vishala Karnataka Government & Private Employees Housing Co-operative Society Ltd.

#318, 10th Cross, 20th Main, F Block, Sahakaranagar, Bangalore - 560 092,

CONTACT DETAILS

Phone : +91 080-43756119 / 088611 88119
Email: mail@housingcooperativesociety.com
Website: housingcooperativesociety.com

FIND US